Privacy Policy

1. Algemeen

Brussels Airport Company NV (hierna: “Brussels Airport” of “wij”) respecteert uw privacy en Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) en beschermt en verwerkt uw Persoonsgegevens derhalve alleen in overeenstemming met de Belgische privacywet van 30 juli 2018[1], met inbegrip van de wijzigingen als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)[2].

Dit privacybeleid is van toepassing op de Website (zoals hieronder gedefinieerd)..

2. Definities

Betrokkene betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van identificatiegegevens zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer factoren die eigen zijn aan de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Doeleind(en) betekent de Doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, zoals uitvoerig uiteengezet in dit privacybeleid;

Derde betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare instantie, agentschap of instelling die verschilt van de Betrokkene, Brussels Airport, verwerker(s) van Brussels Airport en personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken;

Website betekent www. batc .be;

3. Toepassingsgebied

Met dit privacybeleid wil Brussels Airport volledige transparantie bieden aan de Betrokkenen wiens Persoonsgegevens worden verwerkt via de Website. Brussels Airport zal derhalve in dit privacybeleid uiteenzetten wanneer en welke Persoonsgegevens worden verwerkt, en voor welke Doeleinden dat wordt gedaan. Dit privacybeleid is van toepassing op alle verwerking van Persoonsgegevens door of namens Brussels Airport.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij deze verwerken

Brussels Airport kan verschillende soorten Persoonsgegevens verzamelen van Betrokkenen die de Website bezoeken en deze op zijn servers opslaan. Dergelijke Persoonsgegevens zijn onder meer:

We kunnen algemene gebruikersgegevens verwerken, zoals de meest gevraagde pagina's, die niet gekoppeld zullen zijn aan een geïdentificeerde gebruiker, om begrijpelijke Website te bieden die direct inspelen op de behoeften van de algemene gebruikers. In het geval dat we een gemeenschappelijk patroon vaststellen, kunnen we meer gerichte informatie op onze Websites plaatsen, die het meest wordt opgevraagd en bekeken. Op deze manier kunnen we de diensten die we aanbieden via onze Website verder optimaliseren.

Brussels Airport (i) verzamelt, (ii) gebruikt en (iii) onderhoudt de Persoonsgegevens die door de Betrokkene zijn verstrekt of door Brussels Airport zijn verzameld voor alle Doeleinden die noodzakelijk zijn voor de goede (technische) werking van de Websites.

In het algemeen verzamelt Brussels Airport uw Persoonsgegevens voor een overkoepelend doel: elke Betrokkene die gebruik maakt van de Website een veilige, optimale en persoonlijke ervaring aanbieden. Afhankelijk van de vraag of de Betrokkene intensief gebruik maakt van de Website of op bepaalde diensten vertrouwt, kan het verzamelen van Persoonsgegevens meer of minder uitgebreid zijn.

Andere Doeleinden voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens via de Website zijn onder meer:

5. Veiligheid

Wij zullen passende technische, organisatorische en administratieve maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw Persoonsgegevens of tegen accidenteel verlies, vernietiging of beschadiging, toegang, openbaarmaking of gebruik ervan.

In het geval van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (bv. schending van de beveiliging van Persoonsgegevens, of toegang door een onbevoegde) op Brussels Airport waarbij uw Persoonsgegevens betrokken zijn, zullen wij alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van dergelijke inbreuk in verband met Persoonsgegevens te matigen en om dergelijke inbreuken in de toekomst te voorkomen. We zijn wettelijk verplicht om u op de hoogte te brengen als de inbreuk in verband met Persoonsgegevens van invloed kan zijn op uw fundamentele rechten en vrijheden en een risico vormt voor uw privacy.

6. Bekendmaking aan Derden

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of anderszins bekendmaken aan Derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen, tenzij anders bepaald in dit privacybeleid en tenzij dit noodzakelijk is voor het/de Doeleinde(n) zoals uiteengezet in dit privacybeleid, of tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

We kunnen Persoonsgegevens delen met leveranciers van clouddiensten en andere dienstverleners die ons helpen om onze bedrijfsactiviteiten te leveren, te begrijpen, te commercialiseren en te verbeteren. Wij machtigen deze dienstverleners niet om uw Persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dat strikt noodzakelijk is om diensten onder ons toezicht uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Wij garanderen dat uw Persoonsgegevens alleen aan dergelijke dienstverleners worden bekendgemaakt voor zover dat voor hen nodig is om hun specifieke functie te vervullen.

Dergelijke dienstverleners zijn in ieder geval verplicht om uw Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen in dit privacybeleid. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die kan voortvloeien uit misbruik van uw Persoonsgegevens door dergelijke dienstverleners.

7.  Gegevensoverdrachten aan landen buiten de EER

In sommige gevallen kan Brussels Airport uw Persoonsgegevens overdragen en/of opslaan in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen garanderen wij echter dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten en zorgen wij ervoor dat het derde land een passend niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens kan garanderen. Indien nodig worden de EU-standaardcontractbepalingen gebruikt en worden passende overeenkomsten inzake gegevensoverdracht gesloten.

8. Uw rechten als Betrokkene

Wij zullen uw Persoonsgegevens uitsluitend op een eerlijke en wettige manier verwerken, wat inhoudt dat de aan ons verstrekte Persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt voor het/de bovengenoemde uitdrukkelijk(e) en rechtmatig(e) doeleind(en). Wij zorgen ervoor dat de verwerkte Persoonsgegevens adequaat, nauwkeurig, relevant en niet overdreven zijn. Als Betrokkene krijgt u echter ook verschillende rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld, zodat u de volledige controle over uw Persoonsgegevens behoudt.

Mijn recht op toegang

Als u zich zorgen maakt over de Persoonsgegevens die van u worden verwerkt of als u vragen hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die Brussels Airport over u verwerkt of bewaart.

Mijn recht om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren

Wij verbinden ons ertoe om al uw Persoonsgegevens juist en up-to-date te houden, maar het is mogelijk dat we soms enkele updates missen. Daarom hebt u het recht om ons kosteloos te verzoeken om eventuele onjuistheden of onvolledigheden in uw Persoonsgegevens recht te zetten en te corrigeren.

Mijn recht om te wissen

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden hebt u het recht om ons te verzoeken om uw Persoonsgegevens zonder onnodig uitstel te wissen. Of uw verzoek in aanmerking komt voor het wissen van uw Persoonsgegevens zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld. In het geval dat uw verzoek onder een van de vooraf gedefinieerde voorwaarden valt en er geen uitzonderingen gelden zoals uiteengezet in de AVG, zullen uw Persoonsgegevens worden gewist uit de interne systemen van Brussels Airport. Het is echter mogelijk dat de verwijderde Persoonsgegevens tijdelijk worden opgeslagen in het back-upsysteem van Brussels Airport. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om alle Persoonsgegevens zoveel mogelijk te wissen.

Naast het recht om te wissen, hebt u ook het recht om te worden vergeten in het geval dat uw Persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt. Uw Persoonsgegevens zullen dan uit het interne systeem worden verwijderd en er zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om alle links naar, en kopieën of reproducties van de Persoonsgegevens te wissen.

Mijn recht om gegevensverwerking te beperken

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden kunt u Brussels Airport verzoeken om de verwerking van de Persoonsgegevens in kwestie tijdelijk stop te zetten en te beperken. Of uw verzoek in aanmerking komt voor beperking van de verwerking zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld. In het geval dat uw verzoek onder een van de vooraf gedefinieerde voorwaarden valt, kan Brussels Airport uw Persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar elke verdere verwerking van uw Persoonsgegevens zal beperkt zijn en mag alleen worden uitgevoerd met uw toestemming, voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van recht in rechte, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of voor belangrijke redenen van openbaar belang.

In het geval dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt ten gevolge van uw verzoek, zullen wij u informeren voordat een dergelijke beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Mijn recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door Brussels Airport. In het kort is dit het geval wanneer de verwerking is gebaseerd op een openbaar of rechtmatig belang, wanneer de Persoonsgegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden of wanneer de Persoonsgegevens worden verwerkt voor statistische Doeleinden. Of uw verzoek om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voldoet aan de vereisten, zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld.

We kunnen uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail voor directe marketingdoeleinden in het geval dat u daar uitdrukkelijk de toestemming voor hebt gegeven. Als u in het verleden daarmee hebt ingestemd en u niet langer suggesties en/of directe marketing via e-mail wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde verzetten tegen dergelijke verwerking en zich afmelden van de mailinglijst.

Mijn recht op overdracht van gegevens

In het geval dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of een contract en de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om al uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat. Als dit technisch haalbaar is, kunt u ons ook verzoeken om dergelijke Persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te sturen, zonder enige hindernis, voor zover dit de rechten en vrijheden van anderen niet nadelig beïnvloedt.

Mijn recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Met betrekking tot uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die voor u rechtsgevolgen hebben, of op een soortgelijke manier een aanzienlijk invloed op u hebben. U zult dit recht echter alleen hebben onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden en of uw verzoek in aanmerking komt of niet, zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld.

Geautomatiseerde verwerking moet worden opgevat als verwerking uitgevoerd door machines zonder menselijke tussenkomst, zoals directe marketing, gerichte reclame en e-wervingsprocessen die elektronisch worden uitgevoerd in plaats van door een mens en op basis waarvan beslissingen worden genomen. Met andere woorden, in geval van individuele geautomatiseerde besluitvorming is er geen (significante) menselijke tussenkomst die mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren.

Profilering moet daarentegen worden opgevat als de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten (bv. prestaties op het werk, persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag, locatie en bewegingen) met betrekking tot u te evalueren, in het bijzonder om u te kunnen categoriseren op basis van uw Persoonsgegevens. Op basis van deze categorisaties kunnen (geautomatiseerde) individuele beslissingen worden genomen. Profilering is onderworpen aan het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde individuele besluitvorming in het geval dat de besluitvorming volledig geautomatiseerd gebeurt, zonder enige (significante) menselijke tussenkomst die de mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen of vragen stellen over dit privacybeleid of uw Persoonsgegevens via een ondertekend, schriftelijk verzoek aan Brussels Airport, per post aan Brussels Airport Company NV, Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Schaarbeek, of per e-mail aan privacy@brusselsairport.be.

9. Bewaring en verwijdering van gegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het/de Doeleinde(n) waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze verder zullen worden verwerkt. De bewaring van bepaalde Persoonsgegevens kan onderworpen zijn aan een bewaartermijn zoals bepaald door de wet, waaraan Brussels Airport zich moet houden.

10. Websites of applicaties van Derden

Als gebruiker van de Websites erkent u en stemt u ermee in dat bepaalde inhoud of diensten die door Derden worden aangeboden, via de Websites tot uw beschikking kunnen worden gesteld, of dat het mogelijk is om via de Websites door te klikken naar Websites van Derden. U stemt ermee in dat een autonoom privacybeleid van dergelijke Derden met betrekking tot de gekoppelde inhoud en/of diensten van toepassing kan zijn, waarvoor Brussels Airport niet aansprakelijk kan worden gesteld, noch voor de naleving daarvan. Brussels Airport gaat op geen enkele manier het privacybeleid en/of de praktijken van dergelijke Derden na, en we adviseren u om het privacybeleid van dergelijke Derden, waar relevant, aandachtig te lezen, aangezien de algemene voorwaarden kunnen verschillen van ons privacybeleid.

11. Updates en/of wijzigingen van ons privacybeleid

Brussels Airport behoudt zich het recht om zijn privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen. Als Brussels Airport uw Persoonsgegevens zou gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van die op het moment van de verzameling ervan, zullen wij u een kennisgeving sturen via de middelen die daarvoor het meest geschikt worden geacht, en in ieder geval door een kennisgeving op onze Websites te plaatsen die aangeeft dat het privacybeleid is gewijzigd of bijgewerkt.

 

Contactgegevens:

Brussels Airport Company NV
Auguste Reyerslaan 80
B-1030 Schaarbeek

privacy@brusselsairport.be

 

Laatst bijgewerkt: 12/12/2018

 

[1] Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

[2] Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

icon_info Plane departing Group 7 Created with Sketch. Icon triangle warning Icon triangle left Icon triangle right Icon close Icon triangle warning Questionmark Reason meteo Reason obstacles Reason unplanned Reason planned maintenance Reason capacity exceeded Reason unavailable (non-availability) Reason special activities Reason other Search Arrow right