Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Deze website (hierna “Website”) werd gecreëerd en wordt beheerd door Brussels Airport Company NV/SA met zetel te Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, met ondernemingsnummer 0890.082.292 (en met exploitatiezetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1930 Zaventem), RPR Brussel (hierna “Brussels Airport Company”) en door skeyes, autonoom overheidsbedrijf met maatschappelijke zetel te de Meeûssquare 35 B-1000 Brussel (en exploitatiezetel te Tervuursesteenweg 303 B-1820 Steenokkerzeel) (hierna “skeyes”).

De termen “Wij” en “ons” verwijzen naar Brussels Airport Company en skeyes.
Deze Website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze Website wordt u, hierna ook "de gebruiker" genoemd, verondersteld die Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.
Wij stellen de informatie op de Website www. batc .be enkel ter beschikking voor informatieve doeleinden: het aan de omwonenden verschaffen van informatie betreffende baangebruik, vliegroutes en geluidsmetingen over het vliegverkeer van en naar Brussels Airport (hierna “het Doel”). De informatie die de gebruiker vindt op deze Website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze Website heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden.

Door de Website te raadplegen en te gebruiken, erkent en gaat u ermee akkoord dat de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van ons Privacybeleid, de volledige en exclusieve overeenkomst vormen tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Website en voorrang krijgen op alle eerdere voorstellen, overeenkomsten, of andere communicaties en deze bepalen.

Indien eender welke bepaling van de Gebruiksvoorwaarden in haar geheel of gedeeltelijk wordt beschouwd als onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar, dan zullen deze Gebruiksvoorwaarden geldig blijven wat betreft de andere bepalingen en de rest van de bepaling in kwestie. Enigerlei verklaring van afstand van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zal door ons niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een daaropvolgende inbreuk of ontstentenis en zal op geen enkele manier de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden beïnvloeden.

Niets van deze Gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als het creëren van een agentschap, vereniging, of een andere vorm van gemeenschappelijke onderneming tussen u en ons.

Wij behouden ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en wij raden u aan om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om zich ervan te vergewissen dat u op elk moment volledig op de hoogte bent van de Gebruiksvoorwaarden. Elke wijziging wordt onmiddellijk van kracht nadat deze op de Website werd geplaatst. Uw blijvend gebruik van de Website vormt uw goedkeuring van al de Gebruiksvoorwaarden.

Wij kunnen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, elk van de rechten verleend door de Gebruiksvoorwaarden beëindigen. U zal zich onmiddellijk schikken naar enigerlei beëindiging of andere kennisgeving, daarbij inbegrepen, zoals van toepassing, door elk gebruik van de Website te staken.

Wij zijn gerechtigd om de informatie op deze Website op ieder moment naar onze eigen inzichten aan te passen zonder dat van dergelijke aanpassingen noodzakelijkerwijze melding moet worden gemaakt.

Wij doen al het redelijke om ervoor te zorgen dat de op deze Website weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en up-to-date mogelijk is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden, eventueel verlies of eventuele schade die het gevolg zijn van het gebruik van deze informatie.
Mocht de weergegeven informatie fouten bevatten, dan engageren wij er ons toe om die binnen een redelijke termijn aan te passen zodra wij van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werden gebracht.

2. Onderbrekingen - Compatibiliteit 

Wij doen al het redelijke om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van deze Website, en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel verlies of eventuele schade die u mogelijk lijdt ten gevolge van onderbrekingen.
Wij bieden geen garantie betreffende de compatibiliteit van de files die zich op de Website bevinden met uw infrastructuur. U dient er zelf voor te zorgen dat u over de geschikte IT-apparatuur en de nodige software, inclusief beveiligingssoftware (bv. firewalls, antivirus,...) beschikt.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Door de Website te raadplegen en te gebruiken, erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens onze eigendom zijn en blijven (en indien van toepassing die van onze partners, zoals vermeld op de Website). De teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele rechten. U mag ze niet reproduceren en/of publiekelijk verspreiden zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij dat volgens de bepalingen van de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze Website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik. U heeft ook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring.

4. Links naar website beheerd door derden

Deze Website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend op deze Website geplaatst ter informatie van de gebruiker. Wij geven geen enkele garantie betreffende de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of kwaliteit van de inhoud van dergelijke websites en kunnen hiervoor bijgevolg ook niet verantwoordelijk worden gesteld. Een link naar de website van een derde betekent niet dat wij met deze derde een samenwerkingsakkoord hebben afgesloten of dat wij de informatie op dergelijke websites goedkeuren.

5. Niet-toegestaan gebruik van de Website

De gebruikers van deze Website verbinden er zich o.m. toe om:

Wij behouden elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of ons burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan onze belangen of deze van derden.

6. Beperkte licentie

Wij verlenen u een beperkte, herroepbare, en niet-exclusieve licentie om toegang te verkrijgen tot de Website en deze te gebruiken.

U mag geen framing-technieken gebruiken om de Website of enig ander deel ervan toe te voegen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

De beperkte licentie geeft u geen recht om:

Er wordt u een beperkt, herroepbaar, en niet-exclusief recht verleend om een hyperlink te creëren naar de homepage van de Website enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Een website die een link heeft naar onze Website, kan een verbinding vormen naar onze Inhoud, maar mag hiervan geen kopie zijn. Dergelijke verbinding impliceert niet dat wij zo’n website of de diensten of producten ervan goedkeuren, en mag de relatie ervan met ons niet verkeerd voorstellen. Bovendien mag deze website geen inhoud bevatten die zou kunnen worden geïnterpreteerd als onaangenaam, obsceen, aanstootgevend of controversieel, en kan enkel Inhoud bevatten geschikt voor alle leeftijden; en
mag ons of onze producten of diensten niet voorstellen op een foute, misleidende, vernederende of op een andere aanstootgevende of afkeurenswaardige manier, of ons associëren met ongewenste producten, diensten of meningen; en
mag geen enkel Handelsmerk gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en mag naar geen enkele pagina van de Website een link vormen behalve naar de homepage. We kunnen, naar eigen goeddunken, verzoeken dat u een link naar de Website verwijdert, en wanneer u zo’n verzoek ontvangt, moet u zo’n link onmiddellijk verwijderen.

Elk ongeoorloofd gebruik door u van de Website beëindigt onmiddellijk de beperkte licentie, onverminderd enige ander rechtsmiddel voorzien door de wet van toepassing.

7. Cookies

Wij gebruiken mogelijk sessiecookies om de dienst die wij aanbieden op onze Website, te verbeteren. Een sessiecookie is een klein gegevensbestand dat van onze Website naar uw internetbrowser wordt gestuurd, en dat wordt opgeslagen in het tijdelijke geheugen van uw computer (dit bestand wordt gedeletet wanneer uw browser gesloten wordt). Een sessiecookie zal ons toelaten om de pagina’s na te gaan die u heeft bezocht en daardoor uw gebruik van de Website vergemakkelijken.

U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt, wat u de kans geeft om te beslissen of u dit al dan niet aanvaardt.

8. Persoonsgegevens

De gebruiker kan deze Website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten zonder dat hij/zij daarvoor persoonlijke gegevens moet verstrekken. Alleen voor deelname aan wedstrijden of voor het gebruik van bepaalde diensten op deze Website dienen persoonsgegevens meegedeeld te worden. Telkens wanneer de gebruiker persoonsgegevens verstrekt zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hierna beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens om met de gebruiker in contact te kunnen treden en om hem/haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het leveren of het gebruiken van de gevraagde dienst. Wij verstrekken in de regel geen van deze persoonlijke gegevens aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat we persoonsgegevens doorgeven aan organisaties of bedrijven waarmee we samenwerken, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming gevraagd van de gebruiker. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker ons de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.
De gebruiker heeft het recht de gegevens die we geregistreerd hebben in te kijken en eventueel te corrigeren. Bovendien kan hij op elk moment vragen dat zijn persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderd worden via een email aan privacy@brusselsairport.be.

9. Aansprakelijkheid

Met uitzondering van een bewezen opzettelijke fout of grove nalatigheid en bewezen oorzakelijk verband met eventuele daaruit ontstane schade kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze Website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze Website (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.

Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze Website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de Website zouden voorkomen.

10. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om ons te verdedigen, te vergoeden en ons te vrijwaren tegen verlies, schade of kosten, daarbij inbegrepen redelijke wettelijke honoraria, voortvloeiend uit enige claim, actie of vraag van een derde partij die resulteert uit uw gebruik van de Website of het aanmaken van een hyperlink naar de Website. U gaat er ook mee akkoord om ons te vergoeden voor enig verlies, schade, of kosten, daarbij inbegrepen redelijke wettelijke honoraria, voortvloeiend uit uw gebruik van softwarerobots, spiders, crawlers, of gelijksoortige tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens, of enige andere actie die u onderneemt die een onredelijke last of belasting op onze infrastructuur legt.

11. Toepasselijke wetgeving

Deze Website wordt geregeld door het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig dispuut dat zou ontstaan in verband met deze Website.

icon_info Plane departing Group 7 Created with Sketch. Icon triangle warning Icon triangle left Icon triangle right Icon close Icon triangle warning Questionmark Reason meteo Reason obstacles Reason unplanned Reason planned maintenance Reason capacity exceeded Reason unavailable (non-availability) Reason special activities Reason other Search Arrow right